Belangrijk : Herkansing ALV op woensdag 14 februari

Beste leden en ouders van minderjarige leden,

 

GKV is nog steeds een vereniging. Dat betekent dat de leden samen met het gekozen bestuur bepalen wat de richting van de club is. Graag komen we hiervoor 1x per jaar kort samen. Dit is niet saai, het is zelfs erg belangrijk.

Op de afgelopen ALV op 7 januari waren er te weinig leden aanwezig wat vereist is volgens onze gezamelijk bepaalde statuten. Dit straalt niet goed af op onze leden, partners, sponsors en relaties. Ook waren er veel leden die hun stemrecht afgaven. Hoewel dit recht zeer gewaardeerd wordt, heeft een eenmalig jaarlijkse bijeenkomst om onze club heel kort te bespreken de voorkeur. Ook is het fijn dat het gehele bestuur bedankt kan worden voor een jaar inzet en een nieuw bestuur (2 nieuwe bestuurders!) zetel kan nemen.

 

De nieuwe ALV is gepland op woensdag 14 februari 2018 om 18.30u direct na de trainingen van de D en C  om 18.30u. We willen de ouders van de D en C expliciet vragen om te blijven bij of komen naar deze korte bijeenkomst.  Ook de senioren trainend om half 8 of half 9 willen we vragen rekening te houden met de ALV en bij uitzondering (het is 1x per jaar) aanwezig te zijn.

 

De bijeenkomst is in de zaal (met versterker) dus gaarne bij entree sportschoenen dragen of uw schoeisel uit doen. Er is geen huiswerk, echter zullen we gezien de tijd de focus willen leggen op de discussies en niet op de jaarstukken. Die zijn al per mail gestuurd, eveneens met een link naar de jaarstukken van de 3 voorgaande jaren. Ook de nieuwe statuten, per 2017 gewijzigd nav de vorige ALV is te vinden via deze link. De jaarstukken zullen de komende weken tevens integraal gepubliceerd worden op deze website en social media. Dit alles in het kader van transparantie. Uw aanwezigheid op woensdag 14 februari en evt. feedback wordt zeer gewaardeerd. 

 

De agenda is zoals per mail verstuurd indentiek gebleven :

 

Voorstel agenda

 • Opening / vaststellen stemmen aantal
 • vaststellen agenda
 • vaststellen notulen vergadering JAV 2016-2017
 • Toelichting questor op jaarrekening 2016-2017 en begroting 2017-2018
 • Toelichting TC op jaarverslag
 • Discussies
  • Herinrichting sportcomplex
  • Zomersport
  • Stabiele 1e klasse
  • Ondersteuning ICT
  • Herinrichting kantine
 • Benoemen bestuursleden
 • Rondvraag
 • Sluiting (uiterlijk 19.30 uur)

 

Benoeming bestuursleden

Steven Bos, voorzitter
niet herkiesbaar

Steven Bos, voorzitter ad-interim
verkiesbaar

Patty de Vries, penningmeester
herkiesbaar

Kees de Boer, vice voorzitter
herkiesbaar

Marleen van Dusseldorp, technische zaken
herkiesbaar

Iris von Franquemont, algemene zaken, portefeuille Veiligheid en Gezondheid
verkiesbaar

Susanne Jehee, algemene zaken, portefeuille Personeel en Organisatie
verkiesbaar

Wieteke Ridderhof, algemene zaken
niet herkiesbaar

Bastiaan Macco, algemene zaken
niet herkiesbaar

De benoeming van de bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd :

 • het bestuur : de kandidaatstelling wordt bij de oproeping van de ledenvergadering aangekondigd.
 • vijf of meer stemgerechtigde leden : de kandidaatstelling dient uiterlijk 24 uur vóór het aanvangstijdstip van de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn aangemeld.

Openingstijden

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag 18:00 - 20:30
Donderdag Gesloten
Vrijdag Gesloten
Zaterdag 13:00 - 16:00
Zondag Gesloten

Categorieën